Statut i cele

Statut

Elbląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie ich Rodzinom i Opiekunom  „ PRO – FAMILIA”

Rozdział I

Przepisy  ogólne

§ 1

Elbląskie Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie ich Rodzinom      i Opiekunom „  PRO – FAMILIA” zrzesza osoby fizyczne i prawne na zasadzie dobrowolności . Stowarzyszenie  może używać skrótu:

Elbląskie Stowarzyszenie „ PRO – FAMILIA’’.

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Swoją działalność opiera na przepisach Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach DZ.U. Nr 79 z 2001r. poz. 855 z późn. zm.) oraz w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie DZ U Nr 96 z 2003r poz.873 z późn. zm.),  statut i regulaminy.

§ 3

1.Terenem działalności Stowarzyszenia jest miasto Elbląg.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest  Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Zamkowa 16 A w Elblągu.

3. Stowarzyszenie prowadzi działalność  na rzecz osób niepełnosprawnych m.in. osób  chorych psychicznie i z innymi zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin i opiekunów oraz na rzecz wszystkich osób potrzebujących wsparcia psychicznego.

4. Stowarzyszenie prowadzi działalność społecznie użyteczną opartą na społecznej pracy członków i wolontariuszy  oraz może zatrudniać pracowników za wynagrodzeniem do realizacji celów statutowych.

5.Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania , organizacji utrzymujących kontakty z osobami zamieszkującymi za granicą w ramach realizacji swoich zadań statutowych.Art.5ust.2 Prawo o Stowarzyszeniach.

6. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami .

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§4

1.Świadczenie różnorodnych form samopomocy  dla osób niepełnosprawnych m.inn. osobom chorym psychicznie ich rodzinom i opiekunom, osobom z innymi zaburzeniami psychicznymi oraz wszystkim osobom potrzebującym wsparcia psychicznego.

2. Pomoc osobom niepełnosprawnym  psychicznie w przezwyciężaniu barier psychologicznych, społecznych, ekonomicznych, architektonicznych, prawnych.

3. Zapewnienie opieki i ochrony prawnej.

4.Promocja i ochrona zdrowia psychicznego.

5. Wyrównywanie szans i integracja osób chorych psychicznie i z innymi zaburzeniami psychicznymi w normalne środowisko.

6. Organizowanie działalności rehabilitacyjnej, edukacyjnej, kulturalno- oświatowej, rekreacyjno- sportowej, szkoleniowej.

7. Działania na rzecz ochrony środowiska.

8. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

9.Promocja zatrudnienia poprzez  włączanie osób psychicznie chorych i z innymi zaburzeniami psychicznymi w proces aktywizacji zawodowej, współpraca z instytucjami rynku pracy.

10. Profilaktyka uzależnień ( alkoholizm, narkomania)

11. Popularyzacja wiedzy i podnoszenie świadomości społeczeństwa  dot. problematyki zdrowia psychicznego

12. Działanie doskonalące opiekunów zajmujących się osobami chorymi psychicznie i z innymi zaburzeniami psychicznymi .

13.Współpraca z organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą  mających podobne cele .

14. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.

§ 5

Sposoby realizacji powyższych celów :

 1. 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność informacyjno- edukacyjną dla osób niepełnosprawnych a w szczególności dla osób chorych psychicznie oraz z innymi zaburzeniami psychicznymi , dla rodzin, opiekunów i społeczeństwa na temat chorób i zaburzeń psychicznych oraz  leczenia, rehabilitacji społecznej, psychologicznej i zawodowej dla osób niepełnosprawnych.
 2. 2. Stowarzyszenie współpracuje ze służbą zdrowia, ośrodkami prowadzącymi działalność rehabilitacyjną , samopomocową w celu rozwoju różnych form pomocy tj. oddziały dzienne, mieszkania chronione, kluby aktywności, świetlice socjoterapeutyczne, ośrodki wsparcia społecznego,  zespoły hospitalizacji domowej, hoteli, ośrodki rehabilitacji zawodowej- warsztatów terapii zajęciowej , zakłady aktywności zawodowej , spółdzielnie socjalne itp.
 3. 3. Stowarzyszenie współpracuje z władzami administracji państwowej, samorządowej, organizacjami społecznymi oraz instytucjami religijnymi.
 1. 4. Stowarzyszenie włącza się w proces aktywizacji zawodowej osób chorych psychicznie i z innymi zaburzeniami psychicznymi poprzez kontakt z pracodawcami i pomoc w podjęciu pracy zawodowej.
 1. 5. Stowarzyszenie reprezentuje osoby niepełnosprawne psychicznie w urzędach i sądach.
 1. 6. Stowarzyszenie korzysta ze środków masowego przekazu ściśle współpracuje z mediami lokalnymi i krajowymi.
 1. 7. Organizuje turnusy rehabilitacyjne, masowe imprezy kulturalno- oświatowe, sportowo- rekreacyjne, krajoznawczo- turystyczne i inne , które mają na celu integrację i reintegrację osób niepełnosprawnych psychicznie w normalne społeczeństwo.
 1. 8. Inicjuje prace badawcze i legislacyjne  , które dotyczą funkcjonowania osób niepełnosprawnych psychicznie.
 1. 9. Opracowuje programy w celu pozyskiwania środków finansowych na szeroko rozumianą działalność Stowarzyszenia.
 1. 10. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
 1. 11. Stowarzyszenie gromadzi środki pieniężne na realizację celów statutowych.
 1. 12. Organizuje szkolenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych psychicznie.
 1. 13. Regulaminy wewnętrzne  Stowarzyszenia  określają szczegółowe zasady i warunki realizacji celów.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 6

1.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne pełnoletnie, zainteresowane statutową działalnością Stowarzyszenia, nie pozbawione praw publicznych, mające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Członkiem Stowarzyszenia może być pełnoletni cudzoziemiec, który zadeklaruje pomoc dla Stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego.

§7

Członkowie Stowarzyszenia :

 1. Członkowie zwyczajni
 2. Członkowie wspierający
 3. Członkowie honorowi

§8

Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej , który ukończył 18 lat i  który złożył pisemną deklarację członkowską i został

przyjęty  uchwałą  Zarządu  Stowarzyszenia .

§ 9

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne , przyjęte przez Zarząd Stowarzyszenia , deklarujace gotowość wspierania działalności Stowarzyszenia, przy  czym osoby prawne będące członkami wspierającymi działają poprzez swoich upoważnionych przedstawicieli..

§ 10

Godność członka honorowego przysługuje osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju i działalności Stowarzyszenia.

Godność członka honorowego może nadać i cofnąć  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§11

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

-korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia

-udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia

-wypowiadać się we wszystkich sprawach na zebraniach członków Stowarzyszenia

-ubiegać się o pomoc dla Stowarzyszenia

§12

Członek zwyczajny ma obowiązek:

-przestrzegać postanowień  statutu , regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia

-regularnie opłacać składki członkowskie

-aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia realizując jego cele i zadania statutowe

§13

Członkowie honorowi i członkowie wspierający maja wszystkie prawa członków  zwyczajnych z wyjątkiem praw wyborczych i prawa głosu stanowiącego.

§14

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która deklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansowa lub  rzeczową.

§15

1.Członkowstwo ustaje na skutek:

-dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia

-skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres roku, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu

-wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych

-utraty osobowości prawnej

-śmierć członka

2. O skreśleniu lub wykluczeniu członka Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia członka na piśmie w terminie 7 dni od podjęcia odnośnej uchwały.

3 . Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu.

4.Uchwała podjęta przez Walne Zebranie Członków drugiej instancji w wyniku rozpatrzenia odwołania , o którym mowa w ust.3 jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 16

1. Władzami Stowarzyszenia są:

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia

Komisja Rewizyjna

§ 17

 1. Kadencja  Zarządu i Komisji Rewizyjnej  trwa 3 lata , a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki,  przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

§  18

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia  zwane dalej Walnym Zebraniem  i jest zwoływane przez zarząd Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz w roku lub częściej na pisemny  uzasadniony wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  informując wszystkich członków  o terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad.
 3. W Zebraniu Walnym uczestniczą członkowie zwyczajni Stowarzyszenia,  z głosem doradczym zaproszeni goście i członkowie wspierający.
 4. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków tych władz. o ile Statut nie stanowi inaczej.  W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad. Na wniosek 1/3 uprawnionych  głosowanie odbywa się w sposób tajny.
 5. W przypadku ustąpienia lub braku możliwości sprawowania funkcji we władzach Stowarzyszenia , sklad osobowy tych władz uzupełnia się spośród osób kandydujących do tych władz w kolejności uzyskanych głosów.

Liczba osób dokoptowanych nie może przekroczyć 1/3 składu osobowego tych władz.

Rozdział V

Walne Zebranie Członków

§ 19

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest  Walne Zebranie Członków.

Mogą w nim uczestniczyć wszyscy Członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi oraz osoby zaproszone przez Zarząd Stowarzyszenia / członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście mają głos doradczy /.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania  Członków należy:

 1. 1. Uchwalenie programu działania Stowarzyszenia
 2. 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu  Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej
 3. 3. Podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia
 4. 4. Wybór  władz Stowarzyszenia

Członków Zarządu Stowarzyszenia

Członków Komisji Rewizyjnej

5. Uchwalanie zmian statutu

 1. 6. Podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji
 2. 7. Rozpatrywanie wniosków składanych przez członków i władze Stowarzyszenia
 3. 8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia
 4. 9. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia
 5. 10. Uchwalanie wysokości składek członkowskich
 6. 11. Zatwierdzanie regulaminów  Członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej

§ 21

Nadzwyczajne Walne Zebranie  Członków Stowarzyszenia  może odbywać się w każdym czasie a szczególnie w uzasadnionych przypadkach , z własnej inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia , na żądanie Komisji Rewizyjnej, bądź 1/5 ogółu członków towarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zebranie  Członków Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie 2 miesięcy od daty żądania.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

Rozdział VI

Zarząd Stowarzyszenia

§ 22

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia między Walnymi Zebraniami Członków.
 2. Zarząd składa  się z Prezesa , wiceprezesa ,sekretarza, skarbnika i  jednego członka  Zarządu.
 3. Zarząd Stowarzyszenia odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.
 4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach.
 5. Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia jest zwoływane przez Prezesa co najmniej raz na kwartał. Tryb i sposób działania Zarządu określa regulamin  uchwalony przez Zarząd , a  zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków Zarządu.

7. Do kompetencji Zarządu należy:

1/ kierowanie bieżącą  działalnością Stowarzyszenia.

2/ przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia i skreślanie z listy członków

3/ zwoływanie Walnych Zebrań  Członków Stowarzyszenia.

4/ określanie kierunków działania na podstawie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

5/ uchwalenie regulaminu Zarządu Stowarzyszenia , który podlega zatwierdzeniu przez Walne Zebranie  Członków Stowarzyszenia.

6/ powoływanie, rozwiązywanie i nadzorowanie Komisji i sekcji Stowarzyszenia

7/ zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia

8/ zatrudnianie osób w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.

9/ określanie potrzeb finansowych i kierowanie działalnością gospodarczą  Stowarzyszenia.

10/ zwoływanie Walnego Zebrania.

11/ składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

13/ Reprezentowanie Stowarzyszenia wobec organów administracji państwowej oraz innych organów prawnych.

14/ składanie  sprawozdań organom nadzoru.

 1. Zebrania Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb , nie rzadziej jednak niż co 3 miesiące.

Rozdział VII

Komisja Rewizyjna

§ 23

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób , które wybierają ze swego grona Przewodniczącego i 2 członków . Szczegółowy zakres i tryb działania określa regulamin uchwalony przez Komisję  a zatwierdzony  przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.
 3. Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia  na 3 – letnią kadencję.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1/  kontrola całokształtu działalności  Stowarzyszenia przynajmniej raz w roku

2/ składanie Zarządowi Stowarzyszenia stwierdzonych wniosków pokontrolnych

3/ składanie wniosków w przedmiocie absolutorium  dla Zarządu Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

4/ Przedstawienie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu  Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

5/ Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia odbywają się w zależności od potrzeb.

Rozdział VIII

Majątek  Stowarzyszenia

§ 24

 1. Do realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie posiada majątek powstający ze składek członkowskich , darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności  , dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności  publicznej z zachowaniem obowiązujących przepisów.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 3. Stowarzyszenie może otrzymać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach.
 4. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 5. Sprawy finansowo- księgowe Stowarzyszenia są prowadzone na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Stowarzyszenia.
 6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym oświadczenia powodujące pod względem zaciągania zobowiązań finansowych i rozporządzania mieniem stowarzyszenia upoważniony jest Prezes działający wspólnie wraz z innym członkiem Zarządu.

§ 25

Zabrania się:

a)     udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ”osobami bliskimi”,

b)    przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c)     wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art.3ust.3,

d)    zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział IX

Przepisy końcowe

§ 26

 1. Uchwałę w sprawie zmian  Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków upoważnionych do głosowania.
 2. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia większością ¾ głosów przy obecności co najmniej połowy członków upoważnionych do głosowania.
 3. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia ostatnie Walne Zebranie  Członków Stowarzyszenia określi organizacje dobroczynne , na które przejdzie majątek Stowarzyszenia , po pokryciu zobowiązań oraz powoła Komisję Likwidacyjną , która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.